Theme BHL
@import url("https://05command-vn.wikidot.com/component:theme/code/1");
 
:root {
    --logo-image: url("https://i.imgur.com/rGISNyk.png");
    --header-title: "Gác Xép của Khoai";
    --header-subtitle: "Nơi Khoai thật nhiệm màu.";
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License