SCP kiểu Placeholder McD (Dùng Sigma-9)
SCP kiểu Placeholder McD (Dùng Sigma-9)
Bởi: StupifPotatoStupifPotato
ĐĂNG VÀO: 01 Nov 2021 16:19
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
đánh giá: 0+x
Mã vật thể: SCP-XXXX
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
warning

QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: Mô tả về quy trình quản thúc


TÊN-ẢNH

PHỤ ĐỀ.

MÔ TẢ: Mô tả về vật thể


KHÁM PHÁ: Mô tả khám phá


PHỤ LỤC XXXX-1: Văn bản thêm


BẢN GHI ÂM THANH XXXX-A
NHÂN VIÊN LƯU GHI: Placeholder
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
A: Chào.

B: Hế lô?

[Hành động lề.]
<KẾT THÚC BẢN GHI>

PHỤ LỤC XXXX-2: Bản ghi sự kiện
TÓM TẮT: Văn bản tóm tắt.
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
00:00 Miêu tả 1.
00:01 Miêu tả 2.
<KẾT THÚC BẢN GHI>
LƯU CHÚ: Văn bản lưu chú.

PHỤ LỤC XXXX-3: Báo cáo Sự cố
NGÀY: DD/MM/YYYY
NHÂN SỰ LƯU THU: Placeholder
TÓM TẮT: Đoạn văn tóm tắt 1.

Đoạn văn tóm tắt 2.
CẬP NHẬT DD/MM/YYYY: Kết luận.


đánh giá: 0+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License