SCP kiểu Khoai
đánh giá: 0+x

Mã vật thể: XXXX
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
warning

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mô tả quy trình quản thúc

Mô tả: Mô tả vật thể

Phụ lục XXXX-A: Văn bản thêm


đánh giá: 0+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License