SCP kiểu djkaktus

đánh giá: +1+x
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu sau đây yêu cầu Cấp An Ninh X/0000
Nghiêm cấm truy cập không có thẩm quyền.
0000
Mã vật thể: 0000
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
warning

ảnhbìa.png

XXXX.


Điểm Chỉ Định Chỉ Huy Điểm Trưởng Nghiên Cứu Đội Đặc Nhiệm Chỉ Định
TÊN ĐIỂM TÊN THỐNG ĐỐC TÊN NGHIÊN CỨU VIÊN TÊN ĐỘI ĐẶC NHIỆM

vịtrí.png

XXXX.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: XXXX

Mô tả: XXXX

Phụ lục 0000.1: Khám phá

XxXX.png

XXXX

Phụ lục 0000.2: XXXX

XXXX

Phụ lục 0000.3: XXXX

Phụ lục 0000.4: XXXX

Phụ lục 0000.5: XXXX

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License