SCP Tiêu Chuẩn
đánh giá: 0+x
URL-ẢNH

PHỤ-ĐỀ-ẢNH

Mã vật thể: SCP-XXXX

Phân loại: Safe/Euclid/Keter (phân loại vật thể)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: [Đoạn văn miêu tả quy trình]

Mô tả: [Đoạn văn miêu tả vật thể]

Phụ lục: [Các đoạn văn thêm]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License