Tham Gia Trang Nháp

Chào mừng!

Hãy viết tại hộp dưới giải thích ngắn lý do tại sao bạn muốn tham gia, rồi gửi đơn xin tham gia. Đơn của bạn sẽ sớm được xử lý. Chúng tôi chỉ chấp nhận thành viên của SCP Wiki và Thư Viện của Lãng Khách cùng các chi nhánh của các trang trên có tuổi tài khoản hơn 30 ngày!

Bạn cần có tài khoản Wikidot.com và cần đăng nhập để gửi đơn tham gia.

nếu bạn đã có tài khoản Wikidot.com

hoặc

nó đáng lắm và còn miễn phí

Nếu bạn đã gửi đơn nhưng chưa được xử lý sau 48 tiếng, vui lòng gửi PM Wikidot tới StupifPotato. PM của bạn nên ghi rõ rằng bạn đã có gửi đơn tham gia nhưng chưa được xử lý. Và hãy lưu ý rõ là bạn đang gửi đơn tham gia Gác Xép!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License