Theme Sigma-9

THEME TRANG ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI


Chủ tố và phong cách Sigma-9 của Wiki Gác Xép Khoai được thiết kế bởi Aelanna,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Theme |
/* Copy styling from SCP-EN Sigma-9 */
@import url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--code/component%3Atheme/1);
 
/* Adjust header and background image */
#header {
    background-image: url("https://khoaigarret.wdfiles.com/local--files/sigma%3Atheme/Potato%20100");
}
 
div#container-wrap {
    background-image: url("https://scp-sandbox-3.wikidot.com/local--files/component%3Atheme/body_bg.png");
}
 
#page-options-container:hover { opacity: 1; }
 
.join-button a:hover { background: #3cb0fd; background-image: linear-gradient(to bottom, #3cb0fd, #3498db); text-decoration: none; }
 
#page-options-container { opacity: 0.1; transition: opacity 0.15s ease-in-out;}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License