Bài Đăng Ghi Công

Để sử dụng component này, thêm mục này vào bài của bạn

[[include :khoaigarret:component:credit-post
|author=
|translator=
|link=
|name=]]

Trong đó:

  • author= là mục nhập *tác giả*, vui lòng điền theo định dạng *tên tài khoản.*
  • translator= là mục nhập *dịch giả*, chỉ sử dụng khi người tạo trang không phải dịch giả của dịch phẩm ấy.
  • link= là mục nhập đường dẫn bài viết gốc.
  • name= là tên bài viết gốc.

Chỉ sử dụng component này cho tác phẩm:

  1. Chỉ có một tác giả
  2. Chỉ có một dịch giả

Ví dụ về component:

Bài Đăng Ghi Công


TÁC GIẢ: StupifPotatoStupifPotato
DỊCH GIẢ: StupifPotatoStupifPotato

[TRỐNG TRỐNG]


TÁC GIẢ: %%created_by%% does not match any existing user name
DỊCH GIẢ: %%created_by%% does not match any existing user name

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License