Theme BHL Gốc
@import url("https://nu-scptheme.github.io/Black-Highlighter/css/min/normalize.min.css");
@import url("https://nu-scptheme.github.io/Black-Highlighter/css/min/black-highlighter.min.css");
 
a[rel="license"]::after {
    content: ".";
}
 
:root {
    --logo-image: url("https://i.imgur.com/rGISNyk.png");
    --header-title: "Gác Xép của Khoai";
    --header-subtitle: "Nơi Khoai thật nhiệm màu.";
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License